ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
20.00%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
20.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
20.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
40.00%