หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
   

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

ตามแนวพระราชดำริ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ศาสนสถานในตำบล
วัดอานันท์
น้ำตกป่าละอู
สถานที่พักผ่อนทางธรมชาติ
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
1
2
3
4
5
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

 
โทรศัพท์ :
032-646-874
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
 
ปข 0023.6/ว6124 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงิน อากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว310 โครงการสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว310 โครงการสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว308 การจัดทำหลักสูตรอบรม "การพัฒนาศักยภาพทัตบุคลากรในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน"  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว309 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว6172 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.3/ 6145 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.5/ว305 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.5/ว304 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.1/ว6146 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ 6121 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.2/ 302 การสรรหา และการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.5/ว299 การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว6048 การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.2/ว6008 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.1/ว48 ขอเชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.6/ว297 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่องเทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-mamifest) ประจำปี 2567  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว5901 แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว5923 การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
ปข 0023.3/ว5900 แจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
 
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1572  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18 กค. มท 0803.4/ว1577,ว1578 รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1570  [ 11 เม.ย. 2567 ]
ข้อสังเกตการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1561 บัญชีแนบท้าย  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กตร. มท 0811.1/ว1557  [ 11 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาสวัสดิการทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/ว1505  [ 11 เม.ย. 2567 ]
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1517  [ 11 เม.ย. 2567 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 กศ. มท 0816.3/ว1519 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-6  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1549  [ 10 เม.ย. 2567 ]
รายงานผลการดำเนินการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ชุดที่ 10 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว1555  [ 10 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1547 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ฯ กสว. มท 0820.2/ว1541 เอกสารแนบ  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว1534 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 10 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
       
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานการพาณิชย์) โดยวิธีเ [ 11 เม.ย. 2567 ]

 
 
 
   
 
   
อบต.กุยเหนือ ขอเชิญร่วมเดินขบวนเปิดงานหลวงพ่อในกุฏิ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.กุยเหนือ ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนสุนัข-แมว [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหินประชาสัมพันธ์การสำรวจการระบาดศัตรูมะพร้าว [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.กุยเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำรอบที่ 1 ( [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.กุยเหนือ โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 15 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมวันจักรี [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.กุยเหนือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยและที่จอดรถดับเพลิง ที่ท [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.กุยเหนือ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน-ลาน คสล. และอาคารจอดรถที่ทำการ อบ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "วันจักรี" [ 4 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.กุยเหนือ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.กุยเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงาน [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.กุยเหนือ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร [ 2 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.กุยเหนือ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธืรับเบี้ยความพิการขององค์บริหารส่วนตำบลกุยเห [ 1 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 15 
 
 
 
 
 
 

 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (19 เม.ย. 2567)    อ่าน 117  ตอบ 30  
ขอแผนที่จัดงานทุเรียนป่าละอู (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 235  ตอบ 3  
ทุเรียนป่าละอู (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 3157  ตอบ 2  
 
 
 
 
       

กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือ
สนามกีฬาบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา

 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟสาธารณะ แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
089-090-7117
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10