หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
   

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

ตามแนวพระราชดำริ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ศาสนสถานในตำบล
วัดอานันท์
น้ำตกป่าละอู
สถานที่พักผ่อนทางธรมชาติ
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
1
2
3
4
5
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

 
โทรศัพท์ :
032-646-874
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
 
ปข 0023.6/ว915 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๓ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.6/ว916 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตใหม่  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.6/ว21483 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบติการส่งเสริมความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.4/ว912 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ว914 ประชาสัมพันธ์แผ่บผับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.4/ว21383 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21466 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21463 ขอความร่วมมือสำรวจและตรวจสอบข้อมูลรายชื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21466 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21412 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21411 ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.6/ว21409 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.4/ว913 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21401 ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.3/ 21401 ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ปข 0023.6/ว21372 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของอปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่6/2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปข 0023.3/ 21385 คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปข 0023.3/ 21386 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปข 0023.6/ว21382 การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปข 0023.3/ 21345 ขออนุมัติทางไปราชการ โดยใช้พาหนะส่วนตัว  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]

 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @938xlzpd
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
 
 
       
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบ [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน นข ๗๘๑ ปข เปลี่ [ 16 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
   
 
   
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชร ครั้งที่ 38/2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ รู้ไว้เมื่อประสบภัย ทางการให้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่ในพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ ม. 10 ม. 5 ,ม. 3 และ ศพด บ้านป่ [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.กุยเหนือ การขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.กุยเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินเ [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.กุยเหนือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำรอบที่ 1 ( [ 16 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.กุยเหนือ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดดอนยายหนู [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.กุยเหนือ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
อบต.กุยเหนือ ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 19 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2566 [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายวัชระ กำพร นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ [ 10 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 155 
อบต.กุยเหนือ ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
 
 

 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2566)    อ่าน 29  ตอบ 0  
ขอแผนที่จัดงานทุเรียนป่าละอู (14 มิ.ย. 2565)    อ่าน 191  ตอบ 3  
ทุเรียนป่าละอู (19 พ.ค. 2565)    อ่าน 212  ตอบ 2  
 
 
 
 
       

กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือ
สนามกีฬาบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา

 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟสาธารณะ แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
089-090-7117
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10