หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
   

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

ตามแนวพระราชดำริ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ศาสนสถานในตำบล
วัดอานันท์
น้ำตกป่าละอู
สถานที่พักผ่อนทางธรมชาติ
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
1
2
3
4
5
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

 
โทรศัพท์ :
032-646-875 ,
032-646-876 ,
032-646-877
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี๒  [ 3 พ.ค. 2564 ]    
 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 15/2564  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเชื่่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-plan)  [ 30 เม.ย. 2564 ]  
 การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมฯ  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 4_2564  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอน การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาลหรือพนักงานครูเทศบาล  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีการตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่  [ 28 เม.ย. 2564 ]  
 การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๓  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  [ 27 เม.ย. 2564 ]  
 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 เม.ย. 2564 ]  
 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม ๒๕๖๔  [ 26 เม.ย. 2564 ]  
 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 26 เม.ย. 2564 ]  
 แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ครั้งที่ 14/2564  [ 23 เม.ย. 2564 ]  
 มติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 4 ปี 2564  [ 23 เม.ย. 2564 ]  
 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 เม.ย. 2564 ]  
 Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (e-SAR)  [ 22 เม.ย. 2564 ]  
 แนวทางปฏิบ้ติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อปท. (อบจ.)  [ 22 เม.ย. 2564 ]  
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
       
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]

 
 
 
   
 
   
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านนายแทน เดือดใจ เพื่อส่งมอบวัสดุเพื่อปรับ [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่หมู่ 5 บ้านนางวอน เพื่อส่งมอบวัสดุเพื่อปรับสภาพบ้าน [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่หมู่ 3 บ้านนางสมจิตร ซีโบ เพื่อส่งมอบวัสดุเพื่อปรับ [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านนางสมปอง เพื่อส่งมอบวัสดุเพื่อปรับสภาพบ้ [ 29 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนก [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ติดตามการสร้างบ้านของผู้สูงอายุในหมู่ที่ 9 นางสร้อย ปะวันตัง [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,4 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครั้ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ งานป้องกันฯ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
 
 
 
 
 
 

 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 พ.ย. 2563)    อ่าน 46  ตอบ 0  
งานทุเรียนป่าละอู 2019 (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 603  ตอบ 2  
 
 
 
 
       


กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือ

ชมช้างป่า

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
081-0149-953
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่