หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
   

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป็นศูนย์รวมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

มีการศึกษาที่ได้มาตรฐาน

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืน

ตามแนวพระราชดำริ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
ศาสนสถานในตำบล
วัดอานันท์
น้ำตกป่าละอู
สถานที่พักผ่อนทางธรมชาติ
ผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
1
2
3
4
5
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์

 
โทรศัพท์ :
032-646-875 ,
032-646-876 ,
032-646-877
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
 Facebook Live การบรรยายหัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (e-SAR)  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย  [ 21 เม.ย. 2564 ]    
 เลื่อนการฝึกอบรมตามโีครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในระบบ GFMIS  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏฺิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับ อปท.ผ่านระบบ (video Conference) ครั้งที่ ๓  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประจำปี ๒๕๖๔  [ 20 เม.ย. 2564 ]    
 ขอนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่่น พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อเสนอแนวทางแก้ไข  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 ขอยกเลิกการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการให้ความรู้การจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง  [ 19 เม.ย. 2564 ]    
 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบ้ติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเลื่อนการประชุม  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
 เลื่อนกำหนดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
 ปรับแผนอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ อปท. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 7  [ 16 เม.ย. 2564 ]  
 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กยผ. มท 0815.2/ว809  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 สำหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้งานระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) กศ. มท 0816.4/ว812  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว26  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว807 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ข้อแนะนำ]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว6  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว801 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2) กพส. มท 0810.4/ว805  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (Per-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce) กพส. มท 0810.6/ว778  [ 20 เม.ย. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว796 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 เม.ย. 2564 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว802  [ 20 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว793  [ 20 เม.ย. 2564 ]
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2250  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว25  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30, 33 - 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว797  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว798  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานกรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว795  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การจัดทำหนังสือปิดโครงการ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 กสว. มท 0820.2/ว770 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.4/ว6 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสธ. มท 0819.2/ว776  [ 19 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว790  [ 19 เม.ย. 2564 ]
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
 
       
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]

 
 
 
   
 
   
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ติดตามการสร้างบ้านของผู้สูงอายุในหมู่ที่ 9 นางสร้อย ปะวันตัง [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,4 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครั้ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ งานป้องกันฯ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธย [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมโครงการสร้างสำนึ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ปลัดฯลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจสอบถนนข้ามฝ่ายชะลอน้ำ สะพานข้ามฝั่งธน หน้าสำนักสงฆ์ [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ วันนี้ปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มอบไม้เท้าให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลห้วย [ 2 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด [ 2 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ให้การสนับสนุน หิน ในการปรับเกลี่ยสถานที่ ณ จุ [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ คณะกรรมการกองสวัสดิการสังคม ออกตรวจรับวัสดุก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพั [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณ ถนนหลัก ทางโค้งหน้าบ้านพักสหกรณ์ [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอหัวหิ [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการส่งมอบวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพบ้านคนพิการ จำนวน 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประ [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 

 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 พ.ย. 2563)    อ่าน 40  ตอบ 0  
งานทุเรียนป่าละอู 2019 (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 597  ตอบ 2  
 
 
 
 
       


กลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือ

ชมช้างป่า

 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ พัฒนาด้านใดมากทีสุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร :
081-0149-953
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่